Koolitus

Andmeanalüüsi intensiivkoolitused. Uuringukeskus Klaster pakub erinevaid uuringute valdkonna koolitusi. Korraldame nii kvantitatiivse lähenemisega (statistika) koolitusi kui ka kvalitatiivsete meetodite koolitusi.

Koolituste sihtrgrupiks on esmajoones sotsiaal- ning reaalalade bakalaureuse ning magistriastme tudengid; (sotsiaal)uuringute ning rakendusstatistikaga kokku puutuvad inimesed.

Käesoleval hetkel pakume järgnevaid valmismooduleid.

 • Uuringute planeerimine
 • Andmeanalüüsi põhimõisted (MS Exceli baasil)
 • SPSS kasutamine algajatele
 • SPSS kasutamine edasijõudnutele
 • Andmete kirjeldamine (SPSS või R baasil)
 • Andmekavaliteedi hindamine
 • Tunnustevahelised seosed (SPSS või R baasil)
 • Korrelatsioonanalüüs (SPSS või R baasil)
 • Mitteparameetrilised meetodid (SPSS või R baasil)
 • Faktoranalüüs (SPSS või R baasil)
 • Klasteranalüüs (SPSS või R baasil)
 • Regressioonanalüüs (SPSS või R baasil)
 • Dispersioonanalüüs (ANOVA) (SPSS või R baasil)
 • Fookusgrupp – ettevalmistus ning läbviimine

M1: Kvantitatiivuuringute planeerimine
Moodul keskendub sotsiaaluuringute ettevalmistamisele Eelteadmised: pole vajalikud. Moodul suunatud eeskätt eelneva kogemuseta inimestele ning annab edasi andmeanalüüsi absoluutsed põhitõed ülevaatlikul kujul. Olulisemad teemad:
– Kvantitatiise lähenemise olemus
– Andmekogumismeetodi valik
– Ankeedi ning valimi koostamise põhimõtted

M2:Andmeanalüüsi põhimõisted (Excel)

Andmeanalüüsi põhimõisted MS Exceli baasil Eelteadmised: Excel kasutaja algtase. Eesmärgiks omandada oskus andmete kirjeldamiseks, sagedustbelite koostamiseks ning lihtsamate seoste – korrelatsioonanalüüs ning seosekordajate leidmiseks.
– Kirjeldav statistika
– Liigendtabelid (Pivot tabel)
– T-testid, korrelatsioonid, hii-ruut statistik

M3:SPSS programmi kasutamine (algajatele)
Moodul on suunatud esmakordsetele SPSSi analüüsitarkvara kasutajatele. Eelteadmised: pole vajalik
– Andmevaade, tulemuste vaade, süntaks
– Üldine toimeprintsiip ning kasutajaliidese loogika
– Andmestiku loomine, üksiktunnuste loomine
– Skaalade tüübid
– Tunnuste (ümber)kodeerimine
– Andmelüngad

M4:Andmete kirjeldamine (SPSS)
Andmete kirjeldamine ning tõlgendamine Eelteadmised: eelnev kokkupuude paketiga SPSS
– Kirjeldavad statistikud (keskmine, dispersioon, standardhälve, mood, mediaan jne)
– Sagedustabelid
– Jooniste koostamine

M5:Tunnustevahelised seosed (SPSS) Tunnustevahelised seoste kirjeldamine ning tõlgendamine. Eelteadmised: eelnev kokkupuude paketiga SPSS
– T-test ning hii-ruut statistik ning erinevad seosekordajad
– Korrelatsioonanalüüs, erinevad koefitsendid, nende erinevused ning tõlgendus
– Dispersioonanalüüs (ANOVA), post-hoc testing ning selle erinevad kasutusvõimalused

K1: Fookugrupp – ettevalmistus ning läbiviimine
Koolitus keskendub järgnevatele teemadele:
– FG kui kvalitatiivne meetod ning selle erinevus klassikalistest meetoditest
– FG kava koostamine, põhimõtted
– FG ettevalmisus, osalejate motiveerimine, värbamine
– FG praktiline läbiviimine, soovi korral simulatsioon

Lehekülje algusesse